четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Патентно ведомства ще въвежда нови електронни услуги

Новина от Патентно ведомство на Р.България, касаеща нови електронни услуги, които скоро ще бъдат активни:

От 7 до 9 октомври 2014 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бяха специалистите от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM). Целта на това посещение беше заедно с експертите от Патентното  ведомство да се проведе финално тестване на нови електронни услуги, които българското Патентно ведомство ще пусне on-line за своите потребители до края на тази година.
Електронните услуги са в областта на марките и ще улесняват потребителите при подаване на искания за подновяване на   регистрацията, промяна на име и адрес на заявител или притежател, прехвърляне на правото, вписвания на лицензионни договори, вписване на залог, както и при подаване на опозиции и възражения и на искания за отменяне, заличаване на регистрацията, оттегляне на заявката или ограничаване на списъка на стоките и/или услугите.
Всички електронни услуги са разработени  по линия на Фонда за сътрудничество, финансиран от OHIM, който подпомага националните ведомства за индустриална собственост, предоставяйки им разработени програмни продукти и директна консултантска помощ по адаптирането им към националните специфики.
Екипът на ведомството вярва, че развитието и модернизирането на информационните технологии и внедряването на все повече електронни услуги е най-прекият път към подобряване ефективността на работата и качеството на обслужването на клиентите и повишаване на тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги. Затова тази дейност ще продължава да бъде един от основните негови приоритети.
За да улесни потребителите си при използването на новите електронни услуги, Патентното ведомство ще проведе информационна кампания. За целта на  16 и 17 октомври 2014 г. организира „Дни на отворените врати”,  по време на които експерти ведомство ще демонстрират електронните модули,  ще отговарят на въпроси на участниците и ще събират мнения и препоръки.
Всеки, който проявява интерес може да посети събитието в желано от него време между 9 и 17 часа на 16 или 17 октомври 2014 г. в залата на първия етаж до Регистратурата на Патентното ведомство  на адрес бул. Г.М.Димитров 52 Б, София.