петък, 17 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Бизнесът предупреждава, че цената на единния европейски патент е прекалено висока. За повече информация тук.

2. Бизнес в Китай: Да разберем китайската патентна система. За повече информация тук. 

3. Австрийски съд нареди да се предприемат мерки за блокиране на Kinox.to и Movie4K. За повече информация тук.

English version

1 The Industry warns that the cost of a European patent is too high. For more information here.

2. Business in China: to understand the Chinese patent system. For More information here.  

3 An Austrian court ordered  measures for blocking Kinox.to and Movie4K. For more information here.