понеделник, 27 октомври 2014 г.

Европейски звезди и съд - European stars and court

Европейският съд излезе с решение по дело T-342/12. Делото касае опит за регистрация на следната марка за класове 18, 24 и 25:
 
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната по-ранна марка за същите класове:

OHIM приема че марките са сходни до степен да причинят объркване в потребителите в класове 18 и 25, като приема, че това не е така в клас 24.
Марките са визуално сходно и концептуално идентични. Малките разлики във визуално отношение не преодоляват опасността от объркване.
Решението е потвърдено от съда.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-342/12. It concerns an attempt for registration of the following marki in Classes 18, 24 and 25:

Against this mark was been filled an opposition based on the following earlier mark for the same Classes:

According to the OHIM both marks are similar to degree to create confusion among consumers in Classes 18 and 25, but not in Class 24.
The trademarks are visually similar and conceptually identical. The minor differences between signs do not overcome the possibility for confusion.
This decision is upheld by the Court.
information Marques Class 46.