сряда, 19 юли 2017 г.

Общият съд на ЕС излезе със звездно решение

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело Case T‑568/15, което касае опит за регистрация на европейска марка SSTAR за класове 9, 18, 25. Срещу тази заявка е подадена опозиция на основата на по-ранни марки ALL STAR и ONE STAR за класове 18, 25 и 35.


EUIPO потвърждава опозицията, считайки стоките и услугите за идентични и сходни, а самите марки за сходни във визуално, фонетично и концептуално естество.
Общият съд потвърждава това решение. Според съда марките са сходни поради сходната си конструкция, наличието на звезда между словните елементи и думата STAR. Останалите елементи в марките, буквата S, думите ALL и ONE и допълнителния графичен елемент под формата на звезда, не са достатъчни за да преодолеят сходството между марките, което може да доведе до объркване на потребителите с оглед и на сходните и идентични стоки.
Източник: Alicante news.