понеделник, 5 септември 2011 г.

A debate about pros and cons concerning software patents - Спор- за и против патентите за софтуер


Днес най-успешните компании в света са тези от IT сектора, които въпреки световната криза печелят нови и нови позиции на пазара.
Реално в момента ние живеем в свят на софтуерни революции, уникални нови IT продукти с уникално нови софтуерни програми се появяват всеки ден.
Това е и причината в момента патентите за софтуер да бъдат по-ценни от златото. Чрез тях компаниите печелят пазарни позиции, водят конкурентни войни и генерират огромни печалби.
Един въпрос обаче става все по широко обсъждан, а именно дали софтуерът заслужава патентна закрила.
Не всички законодателства в отделните държави по света дават възможност за получаването на такива патенти. Но американското законодателство позволява софтуерът да бъде защитаван с патент.
По-долу може да видите интересен диспут между Bob Zeidman президент на Zeidman Consulting и Edward A. Lee от Университета Бъркли. Те дебатират темата за плюсовете и минусите на тези патенти. Дали те ограничават развитието на технологиите или напротив дават стимул на компаниите да инвестират още повече пари и усилия в нови и нови технологии.
English version


Today the most successful companies in the world are those in the IT sector which despite the global crisis earn more and more new positions on the market.
Now we are actually living in a world of software revolutions in which unique new IT products with unique new software programs appear every day.
This is why software patents are more valuable than gold today. Through it companies gain market position,
lead competitive wars and generate huge profits.
One question, however, becomes more widely discussed, namely weather the software
deserves patent protection.
Not all laws in the world allow opportunities for such a protection. But U.S. law allows software to be protected by patent.
Below you can see an interesting dispute between Bob Zeidman president of Zeidman Consulting and Edward A. Lee from the University of Berkeley. They debated the topic of the pros and cons of these patents. Do they restrict the development of technologies or on the contrary provide incentives for companies to invest more money and efforts in new and emerging technologies.