понеделник, 26 септември 2011 г.

President Obama signed the new Patent law - Президентът Обама подписа новият закон за патентите в САЩ

След близо едно десетилетие на дискусии, най-накрая новият закон за патентите в САЩ е приет окончателно. Барак Обама подписа the America Invents Act в Thomas Jefferson High School for Science & Technology.
Може да видите и самата церемония по-долу.


Но защо приемането на този нов закон е толкова важно събитие за интелектуалната собственост в САЩ?
Старият закон за патентите в страната съдържаше редица разпоредби, които бяха все по-трудно приложими с оглед на бурното развитие на технологиите през последните 20 години.
Новият закон ще бъде в помощ, както на изобретателите и компаниите в САЩ, така и на самото Патентно ведомство, което имаше сериозни затруднения относно разглеждането на заявките за патенти, което доведе до големи забавяния и изоставане в работата.
Освен това чрез тази промяна законодателството в САЩ ще се приближи до това в останалата част на света.
Повече информация за новите моменти в закона за патентите в САЩ може да откриете тук.

English version

After nearly a decade of discussion, finally the new Patent law in the U.S. is adopted. Barack Obama signed the America Invents Act at Thomas Jefferson High School for Science & Technology.
You can see the ceremony below.
But why the adoption of this new law is so important for intellectual property in the U.S.?
The old Patent Act in the country contained provisions that were more difficult to apply in view of the rapid development of technology over the past 20 years.
The new law will be of assistance both for inventors and companies in the U.S. and for the Patent Office itself, which had serious difficulties concerning the examination of patent applications leading to delays and failure to work.
Moreover, by this change legislation in the U.S. will be harmonized with those in the rest of the world.
More information about new developments in patent law in the United States can be found here.