сряда, 28 септември 2011 г.

OHIM offers mediation for resolving disputes - OHIM предлага медиация за решаване на спорове


OHIM възнамерява да предложи нова услуга за разрешаване на спорове касаещи търговски марки и дизайни на Общността.
Услугата по медиация ще може да бъде използвана от спорещите страни, като алтернатива на обжалването пред Апелативен борд.
Тази услуга ще бъде въведена в края на следващия месец.
Условието за нейното ползване е вече да е било подадено обжалване пред Апелативен борд, като за целта е платена таксата от 800 евро. Ако медиацията се осъществи в офиса на OHIM не се дължат допълнителни такси. В противен случай трябва да бъде платена такса от 750 евро.
Целта на медиацията е да спомогне за разрешаването на споровете и подписване на споразумения. Това е доста по-добър вариант от обжалването пред Апелативен борд, което може да отнеме много време и да подлежи на ново обжалване пред Европейския съд.
Интересно нововъведение на OHIM особено като се има предвид огромното количество от спорове за търговски марки и дизайни в Европа. Любопитно ще бъде как ще проработи тази инициатива с оглед на някои от доста сложните казуси които OHIM по принцип разглежда.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM intends to offer a new service for resolving disputes concerning Community trademarks and industrial designs.
A mediation service can be used by litigants as an alternative
to proceeding with an appeal to the Boards of Appeal.
This service will be introduced at the end of next month.
A condition for its use is the fact that
an appeal must already have been filed with payment of the normal appeal fee of €800. If mediation is done in the office of OHIM is no further fee to pay. Otherwise, it must to be paid a fee of 750 euros.
The aim of mediation is to help resolving disputes and signing of agreements. This is a much better option than an appeal before the Board of Appeal, which can be time consuming and subject to further appeal before the European Court.
An interesting innovation of OHIM especially given the huge amount of disputes over trademarks and designs in Europe. It will be interesting how this initiative will work with a view of some very complex cases which are generally considered by OHIM.
More information can be found here.