сряда, 8 октомври 2014 г.

Съдебни дела и юрисдикция за авторско право върху фотографии в интернет - решение на Европейския съдГлавният адвокат Cruz Villalón излезе с мнение по дело C-441/13 Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH. Делото касае следното:

Г‑жа Hejduk е професионален фотограф, специализиран в архитектурната фотография, с постоянно местожителство в Австрия. В професионалната си кариера г‑жа Hejduk е работила върху няколко фотографски работи, посветени на работата на австрийския архитект Georg W. Reinberg.
На 16 септември 2004 г. в рамките на симпозиум, организиран от предприятието EnergieAgentur със седалище в Германия, г‑н Reinberg дава конференция, за целите на която използва няколко от фотографиите на г‑жа Hejduk, на които са възпроизведени негови работи. По делото е установено, че представянето и използването на тези фотографии е станало с предварителното съгласие на авторката.
EnergieAgentur, притежател на интернет страницата www.energieregion.nrw.de, което е отговорно за съдържанието на същата, публикува на уеб страницата си посочените по-горе фотографии на г‑жа Hejduk. Фотографиите са били общодостъпни с възможност за директното им сваляне от интернет страницата, като г‑жа Hejduk в нито един момент не е предоставяла съгласието си за това.
След като узнава за това, г‑жа Hejduk завежда иск срещу EnergieAgentur пред Handelsgericht Wien — запитващата юрисдикция. Ищцата иска ответникът да бъде осъден да и заплати сумата от 4 050 EUR като обезщетение за претърпени вреди, считано от 2004 г., както и да заплати разходите за разгласяване на съдебното решение.
EnergieAgentur предявява възражение за липса на компетентност, основано на обстоятелството, че Handelsgericht Wien не разполага с международна компетентност. Според ответника, тъй като неговото седалище е в Düsseldorf, а интернет страницата му използва домейн от първо национално ниво — „.de“ — компетентни да разгледат делото са германските съдилища.
След обсъждане на предоставените от страните в главното производство доводи, Handelsgericht Wien решава да отправи преюдициално запитване до Съда със следното съдържание:
„Когато спорът се отнася до нарушение на права, сродни на авторското право, извършено чрез предоставяне на достъп до фотография на дадена уеб страница, която се поддържа от домейн от първо ниво в различна държава членка от тази, в която пребивава носителят на права, трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се тълкува в смисъл, че предоставя компетентност само:
–        на тази държава членка, в която е седалището на предполагаемия нарушител, или
–        на тази държава членка/тези държави членки, към която/които е насочена уеб страницата с оглед на нейното съдържание?“.
Писмени становища представят страните в главното производство, правителствата на Чешката република, на Португалската република, на Конфедерация Швейцария, както и Европейската комисия.


Мнението на Cruz Villalón е:

 „Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела следва да се тълкува в смисъл, че при спор, свързан с нарушаване на права, сродни на авторски права в интернет, в резултат на което настъпва „делокализирана“ вреда, чието териториално местонахождение не може да бъде установено посредством надеждни критерии за доказване, компетентни са съдилищата, на територията на които е настъпило вредоносното събитие“.