четвъртък, 24 юни 2010 г.

Can you register socks as a trademark? - Може ли да регистрираш чорапи, като търговска марка?

Швейцарската компания X Technology Swiss GmbH подава заявка за следната образна марка:Марката е заявена с претенция за цвят- оранж, за стоки- чорапи.
OHIM отказва да регистрира марката с довода, че потребителите биха възприели марката, като представяне на естетическите и функционални характеристики на продукта, а не като знак за производствен произход. Освен това OHIM счита, че представена по този начин марката не притежава никакъв отличителен характер.
General Court потвърждава решението на OHIM. Според съдът потребителите не могат да осъзнаят търговския произход на стоки, чиито означения не се отличават от самите стоки за които се отнасят.
Швейцарската компания не е успяла да докаже, че използването на оранжев цвят в предната част на чорапите представлява нещо нестандартно и неразпространено за този вид стоки, така че да представлява марка.

English version

The Swiss company X Technology Swiss GmbH filed an application for the following three-dimensional mark:

Mark is applied with a claim for color - orange and for goods- socks.
OHIM refused to register the mark with the argument that consumers would have adopted the mark as the presentation of aesthetic and functional characteristics of the product and not as a sign of manufacturing origin. Moreover, OHIM considers that presented in this way the mark does not have any distinctive character.
General Court upheld the decision of the OHIM. According to court users may not realize the commercial origin of goods whose names are not distinguished from the goods themselves.
The Swiss company has failed to demonstrate that the use of orange in front of the socks is something unusual and undisclosed for this type of goods so as to be a trademark.