петък, 4 юни 2010 г.

How to create the perfect slogan? - Как да създадем перфектен слоган?


Biznik.com публикува интересна статия на Kevin Simcock за това как се създава един перфектен слоган, който да съответства на вашата марка.
Аз бих добавил към статията и елемента на интелектуална собственост, тоест навременна работа със специалистите в областта с цел да се провери дали избраният слоган не е регистриран или заявен вече от някой друг. Така биха се спестили доста време и излишни разходи.
Статията може да откриете тук.

English version

Biznik.com published an interesting article by Kevin Simcock about how to create a perfect slogan that is consistent with your brand.
I would add to the article the element of intellectual property, ie. timely work with specialists in the field to check whether the chosen slogan is already registered or applied for by someone else. This will save much time and unnecessary costs.
The article can be found here.