петък, 25 юни 2010 г.

Vuvuzela as a trademark - Вувузелата като търговска марка

Световното първенство по футбол в Южна Африка е в разгара си. Една не малка част от атмосферата по стадионите в страната се създава от оглушителните звуци на музикален инструмент с името вувузела ( vuvuzela), който стана изключително популярен.
Но какво общо има вувузелата с интелектуалната собственост?
Отговорът е търговската марка.
Оказва се че още през 2004 година, южноафриканска компания е регистрирала европейска марка VUVUZELA- № 004140075 в класове 15 и 28.
Друга немска фирма има регистрирана комбинирана европейска марка Vuvuzela-№ 008404741 в класове 15, 25, 28, 35, 41.
Освен горните марки немска фирма е заявила през 2010 година и международна марка VUVUZELA - № 1040869 за хранителни продукти.

С оглед на горното може да се заключи, че има пряка връзка между интелектуалната собственост и модата в широкият смисъл на думата. Всеки актуален и моден предмет на търговия се защитава чрез способите предоставяни от интелектуалната собственост. Това е тенденция, която се засилва с всяка изминала година. Причината се крие в желанието на стопанските субекти да бъдат лидери на пазара, като в същото време си гарантират вложените инвестиции.

English version

FIFA World Cup in South Africa is in full swing. One part of the atmosphere at the stadiums in the country is created by the deafening sounds of the musical instrument named vuvuzela, which became extremely popular.
But what is common between vuvuzela and intellectual property?
The answer is a trademark.
In 2004 South African company has registered European trademark VUVUZELA-№ 004 140 075 for classes 15 and 28.
Another German company has registered a combined European mark Vuvuzela-№ 008404741 in classes 15, 25, 28, 35, 41.
Besides the above marks a German company has filled a request in 2010 for international trademark VUVUZELA - № 1040869 for food.

In view of the foregoing, it can be concluded that there is a direct link between intellectual property and fashion in the broad sense. Each current and modern object of trade is protected by the means provided by intellectual property. This is a trend that is increasing every year. The reason lies on the desire of businesses to be market leaders, while they guarantee their investments.