четвъртък, 10 юни 2010 г.

Changes in legislation on copyright in Canada - Промени в законодателството относно авторските права в Канада


Правителството на Канада представи бъдещите промени в законодателството касаещо авторското право в страната. По-важните от тях са:

- Забрана за преодоляване на технически мерки срещу нарушаване на авторски права. Това е забранено дори в случаите на ползване за лични цели;
- Намаляване на глобите за тези които свалят нелегално съдържание от интернет без комерсиални цели ( максималната глоба ще бъде 5000 долара в сравнение с настоящата, която е 20 000);
- Разширяване на изключенията, когато няма нарушаване на авторски права. Целта е в тях да се включи сатирата и пародията с произведения закриляни от авторското право;
- Разрешаване на видео смесването ( миксирането на песни);
- Легализирането на различни действия, като запис на музика на CD за лични цели, запис на ТВ програми и тн.;

Интересни промени в канадското законодателство, които показват стремежа на страната да отговори на предизвикателствата на 21 век.
информация IP Address.

English version

The Government of Canada presented future changes in legislation affecting copyright in the country. The most important are:

- Prohibition to overcome the technical measures against copyright infringement. This is prohibited even in cases of use for personal purposes;
- Reduction of fines for those who illegally download content from the Internet without commercial purposes (maximum fine will be $ 5000, compared with this which is 20,000);
- Expanding the exceptions where no copyright infringement. The aim is to include the satire and parody of works protected by copyright;
- Enable video mixing (mix of songs);
- Legalization of various actions, such as recording music to CD for personal purposes, recording TV programs, etc.;.

Interesting changes in Canadian law which show its aspirations to meet the challenges of the 21st century.
Information IP Address.