четвъртък, 17 октомври 2013 г.

Казусът Бумеранг - The Boomerang case

Европейският съд излезе с решение по дело T-285/12. То касае спор между заявена марка BOOMERANG за класове 38, 41 и по-ранна марка
за клас 41.
Според OHIM релевантната публика в случая са професионалисти в услугите от класове 38 и 41, както и широката публика, като цяло.
Налице е сходство между класове 38 и 41 на заявената марка и услугите "производство на филми" от клас 41 на по-рраната марка.
Самите марки са с висока степен на сходство, дори да се приеме, че част от потребителите имат по-висока степен внимание.
Заявителят на по-късната марка не е предоставил приемливи доказателства, че двете марки могат да съществуват едновременно.
информация на Marques Class 46

English version

The European Court ruled in the Case T-285/12. It concerns a dispute between the mark applied for BOOMERANG Classes 38 , 41 and an earlier mark
Class 41.According to OHIM relevant public in this case are professionals in the services in Classes 38 and 41 and the general public as a whole.There is a similarity between classes 38 and 41 of the mark and the services " film production " in Class 41 at rranata brand.Marks themselves have a high degree of similarity , even assuming that the part of the users have a high degree of care .Applicant of the later mark has not provided acceptable evidence that the two brands can coexist .information on Marques Class 46