понеделник, 14 октомври 2013 г.

МВР и сходство на европейски марки - MBP and the similarity of European trademarks

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-338/09. То касае опит за регистрация на европейска марка MBP за услугите от класове 35 и 42.
Срещу тази заявка е подадена опозиция основана на по-ранна марка ip_law@mbp. за клас 42.
OHIM отхвърля изцяло опозицията с доводите, че макар да има наличие на определено сходство между услугите, знаците не са сходни до степен да създадът объркване сред потребителите. Освен това предоставените доказателства за реално използване на по-ранната марка не са приети.
Апелативният борд ревизира това решение, като потвърждава опозицията в клас 43. Бордът счита, че не е налице сходство между  "бизнес услуги" в клас 35 и клас "адвокатски кантори" в клас 42.
Съдът потвърждава това решение на Борда.
Според съда заявената марка се състой от думите: IP ( която е описателна за услуги свързани с интелектуална собственост), Law ( описателна за правни услуги) @ е символ използван за електронни пощи и не подлежи на закрила. Оставащата отличителна дума MBP е сходна на заявената MBP поради което опозицията е потвърдена за идентичните услуги в клас 42.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued in Case T-338/09. It concerns an attempt for registration of an European trademark MBP for services in Classes 35 and 42.Against this application was filed an opposition based on an earlier mark ip_law @ mbp. for Class 42.OHIM rejected the opposition entirely on the ground that although there is a certain similarity between the services, the signs are not similar to a degree to create confusion among consumers. Moreover, the evidence of genuine use of the earlier mark has not been accepted.The Board of Appeal revised this decision, uphold the opposition in class 42. The Board considered that there is no similarity between the "business services" in Class 35 and " law firms " in Class 42.The Court uphold the decision of the Board .According to the court the applied mark consists of the words : IP ( which is descriptive of the services related to intellectual property ), Law ( descriptive for legal services), @ is a symbol  used for e-mails and it is not subject to protection. The remaining distinctive word MBP is similar to MBP because of which the opposition is confirmed for identical services in Class 42.information Marques Class 46.