вторник, 29 октомври 2013 г.

Relax - неотличима марка - Relax - indistinguishable mark

Апелативният борд на OHIM излезе с решение по дело R 1802/2012-1, което касае следната регистрирана марка в класове 20, 25 и 35 класове ( стоки и услугите свързани с предмети за спалня):
Тази марка е основание за опозиция срещу следната по-късна марка заявена в същите класове:
OHIM приема, че словният елемент в марките RELAX е слабо отличим за посочените стоки и услуги, поради което сравнението между марките трябва да се основе на база образните им и цветови елементи. Поради тази причина опозицията е отхвърлена.
Апелативният борд потвърждава това решение, като добавя че RELAX ще се възприеме и като хвалебствен термин за посочените стоки и услуги. На тази база сравнението между марките трябва да изключи неотличителният елемент Relax, чиято тежест е по-слаба.

English version

The OHIM Board of Appeal handed down a judgment in Case R 1802/2012-1, which concerns the following registered trademark in classes 20, 25 and 35 (goods and services related to bedroom items):
This mark is grounds for opposition to the following later trademark applied for in the same classes :
OHIM considered that the word element in the marks RELAX has less distinctive character for the goods and services because of which the comparison between both marks must be based on their image and color features. For this reason, the opposition was rejected.The Board of Appeal confirmed that decision, adding that RELAX will be perceived as a laudatory term for those goods and services. On this basis, the comparison of the marks should exclude non-distinctive element Relax, whose gravity is weaker .information Marques Class 46.