четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Софтуерните изобретения са патентоспособни в зависимост от претенциите.  За повече информация тук. 

2.  Европейската комисия излезе с предложения за преразглеждане на Регламента за марка на Общността (207/2009/EC) и на Директивата за търговски марки (2008/95/EC).  За повече информация тук.

3.  Електронна търговия според българското законодателство.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Software inventions are patentable depend on thier claims. For more information here.

2. The European Commission has issued a proposal for revision of the Community trademark regulation (207/2009/EC) and the Trade Mark Directive (2008/95/EC). For more information here.

3. E-commerce according to Bulgarian legislation. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.