понеделник, 7 октомври 2013 г.

Приносът на интелектуалната собственост за икономиката на ЕС - The contribution of intellectual property to the EU economy


Европейското патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар ( марки и дизайни) публикуваха доклад за влиянието на интелектуалната собственост в икономиката на Европейския съюз.
Докладът обхваща анализ на приноса на интелектуалната собственост в 27 държави членки на ЕС.
Според изводите от доклада, 26% от работните места в ЕС в периода 2008-2010 се дължат на приноса на интелектуалната собственост. За същия период отраслите с висок интензитет на използване на интелектуална собственост са създали 39% от общата икономическа дейност (БВП) в ЕС на стойност 4,7 трилиона евро.
Интересно заключение в доклада касае средната седмична заплата на служителите занимаващи се с интелектуална собственост. То е 715 евро в сравнение със заплащането в други сектори, което е 507 евро.
Пълният текст на доклада може да откриете тук. 

English version

The European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) have published a report on the impact of intellectual property in the EU economy. The report covers the analysis of the contribution of intellectual property in the 27 EU Member States. 
According to the findings of the report, 26% of jobs in the EU in the period 2008-2010 is due to the contribution of intellectual property. For the same period, the sectors with high intensity use of intellectual property created 39% of the total economic activity (GDP) in the EU worth 4.7 trillion euros. 
Interesting conclusion in the report concerns the average weekly wage of employees dealing with intellectual property. It is € 715 compared to the wage in other sectors, which is € 507. 
The full report can be found here.