сряда, 16 октомври 2013 г.

Авторски права и приемане на online телевизия чрез антени в САЩ - Copyright and accession to online television through antennas in the U.S.

Съдът в Бостън излезе с важно решение относно делото Aereo.
То касае предоставянето от Aereo  на антени за индивидуално приемане на телевизия посредство интернет.
Кабелният оператор Hearst завежда съдебно дело с обвинението, че Aereo  препредава сигнала към потребителите, което е нарушаване на авторските и сродни права на оператора.
Съдът отказва да постанови забрана на Aereo да упражнява тази си дейност. Според съда предоставянето на подобен тип антени на потребителите не представлява нарушаване на авторските и сродни права на оператора. Съдът счита че това средство за достигане до телевизионните програми е сходно на възможността за индивидуално записване на копия от програмите от потребителите, което също не е нарушение на авторските права.
През април месец друг съд в САЩ се произнесе, че действията на Aereo не представляват нарушаване на правото на публично представяне.
Като цяло тези решения се различават значително от европейската практика, където Европейският съд излезе с различно становище по делото the TV Catchup.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Court in Boston has issued an important decision on the law case Aereo.It concerns the access to TV programs via internet by individual antennas given by Aereo
The cable operator Hearst filed a lawsuit with the accusation that Aereo retransmits the signal to consumers, which is a violation of  Operator's copyright and related rights.The court refused to grant a temporary injunction against Aereo. According to the Court this type of activities do not constitute a breach of copyright and related rights of the operator. The Court considers that this practice is similar to that once which allows subscribers to watch and record private individual copies of the programs. This is not an infringement of copyright .In April another U.S. Court ruled that the actions of Aereo not constitute a breach of the right to public performance .In general, these decisions differ significantly from the European practice, where the European Court of Justice issued a different view in the case the TV Catchup.More information can be found here.