понеделник, 28 октомври 2013 г.

Центърът по интелектуална собственост в София празнува своята 10 годишнина - The Centre for Intellectual Property in Sofia celebrates its 10th anniversary

Центърът по Интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство в София, отпразнува своята 10 годишнина на 25.10.2013.
Основателят и директор на Центъра по Интелектуална собственост проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, представи в богато илюстрирана презентация 10-годишната история на института. Той се върна към откриването му на 13 октомври 2003 г. от президента Георги Първанов, генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) д-р Камил Идрис, министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов и доц. д-р Борислав Борисов – депутат в XXXIX Народно събрание. Проф. Борисов открои събития и знакови фигури, свързани с дейността на центъра в национален и международен мащаб, паметни моменти при посещения на ръководители и представители на  СОИС, Европейското патентно ведомство, Академията към СОИС, на видни академични личности.

Честито колеги!

English version

The Center for Intellectual Property at the University of National and World Economy in Sofia , celebrated its 10th anniversary on 25.10.2013. The founder and director of the Center for Intellectual Property Prof. Borislav Borissov , a Honorary Rector of UNWE, presented a richly illustrated presentation of the 10-year history of the institute. He went back to its opening on October 13, 2003 by the Bulgarian President Georgi Parvanov, the General Director of the World Intellectual Property Organization (WIPO ), Dr. Kamil Idris , the Minister of Education Dr. Igor Damyanov and Dr. Borislav Borisov - member of the XXXIX Bulgarian National Assembly. Prof. Borisov highlighted some events and key figures associated with the activities of the Center in a national and international scale, memorable moments connecting with visits of leaders and representatives from WIPO, the European Patent Office , WIPO Academy, a prominent academic personalities and so on.
Congratulations colleagues!